Wie zijn wij

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de vereniging PCBO Albrandswaard heeft 5 bestuursleden, waarvan de algemeen directeur het dagelijks bestuur vormt. 
Het algemeen bestuur vormt het toezichthoudend deel van het bestuur. 

Voorzitter Mevrouw B.C. den Boon Algemeen bestuur
Secretaris Mevrouw D. de Graaff - Axt
Penningmeester Mevrouw J.M. van Lieshout
Algemeen bestuurslid De heer M. van der Waarde
Algemeen directeur/bestuurder De heer G.A. Verschoor Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur is onbezoldigd en de algemeen directeur wordt bezoldigd volgens de CAO Primair Onderwijs. 
Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door een secretaresse.
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het beleid.