De vereniging

De Vereniging voor Protestant Christelijk Basis Onderwijs (VPCBO) Albrandswaard heeft leden en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan van de vereniging. Tijdens de jaarlijkse ALV stellen de leden het jaarverslag alsmede de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar vast, algemeen bestuursleden voor het toezichthoudend deel van het bestuur worden benoemd en de ALV is in de gelegenheid het beleid van de vereniging te bespreken.
Minimaal 1 maal per jaar (voor 1 juli) wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Lidmaatschap Vereniging PCBO Albrandswaard.
Ouders worden niet automatisch lid van de vereniging en zijn dat ook niet verplicht. Toch vindt het bestuur het belangrijk dat ouders lid worden van de vereniging. Hierdoor blijven zij op de hoogte van de zaken op verenigingsniveau, de samenstelling van het bestuur en over bestuurlijke zaken. De inbreng van ouders, de leden, is erg belangrijk.

Een ieder die het christelijk basisonderwijs in de gemeente Albrandswaard een warm hart toedraagt en de grondslag van de vereniging tot zijn of haar persoonlijke overtuiging rekent, kan ervoor kiezen lid te worden van de Vereniging PCBO Albrandswaard. De contributie bedraagt € 15,00 per kalenderjaar.

Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden of kan worden opgevraagd bij het bestuurskantoor. Het bestuur beslist in de bestuursvergadering over de toelating van de leden.

Statuten
U kunt hier de statuten van de vereniging downloaden.